Downton Bennington 2009

Downton Bennington. Photo courtesy of Vermont Department of Tourism