Bhima

Bhimashankar Venkata Nitta. Photo: Alison Larkin