mrsmithjpg

Jimmy Stewart in the 1939 film, 'Mr. Smith Goes to Washington'